WinSizeData
Werken met het E-logboek

Inleiding

Met alle regelgeving die van toepassing is voor het vissen op zee, moeten vissers en schippers van vissersvaartuigen een heleboel gegevens aanleveren aan verschillende organisaties en instanties. Vissers van vaartuigen groter dan 24 meter zijn vanaf 2010 verplicht om hun logboekgegevens elektronisch door te geven. Dit wordt ook wel het e-logboek genoemd. Vanaf 1 januari 2012 geldt deze verplichting ook voor vissersvaartuigen met een lengte van 12 meter of meer.

Een voorbeeldscherm van een e-logboek.

Een voorbeeldscherm van een e-logboek.AUCXIS

Stappenplan verzenden E-logboekberichten

Gebaseerd op handleiding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Wanneer een E-logboekplichtig vissersvaartuig vertrekt uit een haven, moet men gaan rapporteren overeenkomstig de EU- en Nederlandse logboekverplichting. Deze ‘papieren’ verplichting is door het inwerkingtreden van de Europese verordening nummer 1077/2008, nu vervangen door een verplicht elektronisch bericht.

De elektronische berichtgeving is gebaseerd op het rapporteren van de visserijactiviteit die plaats heeft gevonden of plaats gaat vinden. Wanneer een bericht is verzonden door de schipper, moet eerst een antwoordbericht zijn ontvangen alvorens de schipper een volgend bericht mag versturen.

Wanneer en wat moet er nu gerapporteerd worden? De schipper moet bij vertrek van een e-logboekplichtig vissersvaartuig uit een haven een vertrekbericht insturen. Welke berichten hij vervolgens moet rapporteren is afhankelijk van wat het vertrekbericht inhoudt. De schipper moet in het vertrekbericht zijn voorgenomen activiteiten aangeven. Meldt hij uit te varen om visserijactiviteiten te ondernemen, dan zijn er verplichte berichten.

Verplichte berichten

1. Aangifte van vertrek, het NLDEP bericht
Dit bericht moet verzonden worden bij of direct na vertrek uit een haven.
Het moet bevatten:

 • de voorgenomen activiteit;
 • de vistuig(en) en maaswijdtes die aan boord zijn; en de
 • opgave van vis aan boord bij vertrek (als dat het geval is).

2. Aangifte van visactiviteiten, het NLFAR bericht
Dit is de opgave die de kapitein minimaal éénmaal per dag voor 24:00 uur moet doen, indien in de voorgenomen activiteit in de aangifte van vertrek opgegeven is:

 • ‘vissen’ (code = FSH);
 • ‘relocatie’ (code = REL); of
 • ‘wetenschappelijk onderzoek’ (code = SCR).

Afhankelijk van de uitgevoerde visactiviteiten moet het bericht de volgende gegevens te bevatten: De per vistuig en maaswijdte hoeveelheid gevangen en aan boord gehouden vis per vissoort, statisch vak, vangstgebied en zone, in kg levend gewicht.

Gedurende de visreis moet er minimaal éénmaal per dag vóór 24:00 uur een NLFAR verzonden worden. Meerdere NLFAR berichten per etmaal zijn mogelijk.

3. Aangifte van stoppen met vissen, het NLEOF bericht
Dit is het bericht dat de kapitein stuurt als daadwerkelijk wordt gestopt met de visserijactiviteiten. De laatste haal is aan boord en er worden geen netten meer opnieuw uitgezet. Na een aangifte van stoppen met vissen kan de schipper nog wel een aangifte visactiviteit doen (NLFAR) om de vangst van de laatste trek, na verwerking, op te geven.

4. Aangifte van vooraankondiging terugkeer in haven, het NLPRN bericht
Dit is het bericht van de havenmelding, vier uren vóór de voorziene aankomst in de haven van terugkeer, de zogenaamde prenotification. Het is mogelijk een correctiebericht op de NLPRN te sturen als bijvoorbeeld de terugkeer in de haven later is dan voorzien. Ingeval het een prenotification is voor het binnenkomen van een haven gelegen in een buitenlandse EU lidstaat, wordt deze prenotification door de Nederlandse autoriteit na ontvangst onmiddellijk doorgezet naar de aangewezen lidstaat autoriteiten.

5. Aangifte van terugkeer in haven, het NLRTP bericht
Dit is het bericht dat moet wordt ingestuurd direct vóór de binnenkomst van de haven van terugkeer. Na het versturen van dit bericht kunnen er géén correctieberichten meer worden ingestuurd en ook accepteert de NVWA deze correctieberichten niet meer in haar systeem.

Deze eerdergenoemde berichten kunnen worden gecorrigeerd middels een:
NLCOR: Een correctiebericht dat het eerdere bericht waarnaar in het correctiebericht wordt verwezen in zijn geheel vervangt.

6. Aangifte van de definitieve vangstopgave, het NLLAN bericht
Dit is het bericht van de definitieve vangstopgave van de aan boord gehouden, uitgeloste en gewogen kg vangsten in dood gewicht. Dit bericht moet dus bevatten:

 • kg vis per soort;
 • aanbiedingsvorm;
 • in dood gewicht;
 • vangstgebied en zone;
 • staat van de vis (vers, bevroren, gekookt, etc.); en
 • verpakking

Dit bericht kan ook door een gemachtigde namens de kapitein worden ingezonden. Ingeval het NLLAN bericht een aanlanding betreft in een haven gelegen in een buitenlandse EU lidstaat, dan wordt deze definitieve vangstopgave door de Nederlandse autoriteit na ontvangst onmiddellijk doorgezet naar de aangewezen lidstaat autoriteiten.

7. ‘Verplicht indien’ berichten
Dit zijn de berichten die verzonden moeten worden volgend op een activiteit of gebeurtenis, op basis van een wettelijk voorschrift. De verschillende berichten staan hieronder opgesomd.

 • NLCOE: Een binnenkomstbericht voor het binnengaan van een bestandsherstelgebied of de Westelijke Wateren
 • NLCOX: Een bericht bij het verlaten van een bestandsherstelgebied of de Westelijke Wateren
 • NLDIS: Bij het overboord zetten van vis, discards.
 • NLGER: Aangifte binnenhalen vistuigen
 • NLGES: Aangifte uitzetten vistuigen (staande netten)
 • NLGLS: Aangifte verlies van vistuigen
 • NLINS: Bij inspectie aan boord gedurende de visreis
 • NLRLC: Bij opslag van vis op zee in netten, kooien ed. (relocation)
 • NLSPE: Aangifte van vissoort en kg
 • NLSPN: Dit bericht geeft aan het vissersvaartuig waarmee in span gevist is
 • NLTRA: Bij een overladingsaangifte (veelal alleen vriestrawlers)

Het logo van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het logo van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.