Waarom hernieuwbare energie?

Door de uitstoot van broeikasgassen in onze atmosfeer verandert het klimaat op aarde. Door deze klimaatverandering komen er – afhankelijk van waar je je op aarde bevindt – nu vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals hitte- of koudegolven, droogte, overstromingen en stormen. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor mens en natuur en zullen bij voortdurende uitstoot van broeikasgassen verder toenemen. Dan wordt de kans op onomkeerbare gevolgen voor mensen en ecosystemen, zogenaamde kantelpunten, vergroot. Onderstaand filmpje geeft hier meer uitleg over.

Gevolgen visserij

De veranderingen in klimaat beïnvloeden ook de visserij. Zo zijn er in de Noordzee ook verschuivingen te zien van vissoorten. Voorbeelden van zuidelijke soorten die in de Noordzee zijn toegenomen zijn ansjovis, mul, zeebaars en pijlinktvis. Vissoorten zoals schol en schar vertonen een andere reactie op de recente opwarming. Zo hebben deze soorten de zuidoostelijke Noordzee ontweken door naar dieper water te trekken, terwijl tong haar verspreiding nauwelijks veranderde en in warmer water terechtkwam. Pelagische soorten die in de waterkolom leven en aan watermassa’s verbonden zijn vertonen de grootste verschuivingen in verspreiding, zoals makreel en horsmakreel. In onderstaande film verteld een Vlaamse visser over de veranderingen die hij ziet.

Alhoewel gedetailleerde studies ontbreken, is het onzeker of de visserij de noordwaartse verschuiving in de verspreiding van de traditionele soorten zal kunnen volgen. Dit komt door de toenemende afstand tot de visgronden (brandstofkosten in verhouding tot de opbrengsten) en/of doordat vissoorten naar andere beheergebieden trekken waar de visserij geen vangstrechten heeft. Dit zal de concurrentie met de noordelijke visserijvloten zoals Noorwegen en IJsland doen toenemen. Dit kan leiden tot beheerproblemen en onduidelijkheid over de verdeling van visrechten maar ook tot hogere kosten voor de vloot. Meer informatie over de (mogelijke) effecten van klimaatverandering op de visserij kun je hier vinden.

Behoefte duurzame energie

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is internationaal afgesproken de uitstoot van broeikasgassen sterk in te perken. Er zijn natuurlijk verschillende bronnen die broeikasgassen uitstoten, zoals te zien is in onderstaand filmpje. Een belangrijke bron is de energiesector. Duurzame energie is veel klimaatvriendelijker dan de elektriciteit die door de verbranding van olie of aardgas wordt geproduceerd. Bij het gebruik van zon, wind, aardwarmte, golven en andere natuurlijke energiebronnen komen er geen of nauwelijks broeikasgassen vrij. Een ander groot pluspunt is dat deze energiebronnen niet op kunnen raken.

In september 2013 hebben in Nederland ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen gezamenlijk het Energieakkoord ondertekent. Daarin is afgesproken dat het aandeel van hernieuwbare energieopwekking – nu zo’n 4 procent – naar 14 procent in 2020 moet groeien. Om dit doel te kunnen halen zet het energieakkoord in op uitbreiding van windenergie op land en vooral ook op zee, zoals te zien in onderstaande film. Meer informatie over het Energieakkoord is hier te vinden.